قوانین انتخابات شورای اسلامی شهر

ماده 61- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای كلیه نامزدها یكسان است و (8) روز قبل از روز اخذرأی آغاز می گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذرأی ادامه خواهد داشت .

ماده 62- در فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی ، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتكبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند .


1- نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع .

2- دیوار نویسی ، راه اندازی كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی .

3- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذكر عنوان و مسئولیت آنان .

4- استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد .

5- فعالیت انتخاباتی كارمندان در ساعات اداری .

6- استفاده از وسایل و امكانات وزارتخانه ها ، ادارات ، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شركتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی ( به هر میزان ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور .

7- فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود.

8- الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستان ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات دولتی و صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پست های برق و تلفن ، تابلوها و املاك بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالكان یا متصرفان ) و هرگونه تابلوی راهنما ، مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند.  شهرداریها موظف اند با استفاده از امكانات نسبت به امحاء چنین اوراقی اقدام نمایند .

9- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حیثیت آنان .

10- پاره یا معدوم نمودن عكس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات كه در محلهای مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد .

11- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات .

تبصره 1 – درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مداركی باشد كه در صورت نیاز هیأت اجرایی ، ارائه آنها امكان پذیر باشد .

تبصره 2- شهرداریها می توانند با استفاده از امكانات محلی ، محلهای مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند .

تبصره 3- استفاده از امكانات تبلیغی مؤسساتی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می كنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها كارهای تبلیغاتی انجام میدهند ( مثل نشریات وابسته به دولت ) ، در تبلیغات انتخاباتی بلامانع است . 

تبصره 4- استفاده از اماكن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها بلامانع است .

تبصره 5- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذی ، پارچه ای ، مقوایی ، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70 × 100  سانتی متر ممنوع است .

تبصره 6- شركت پست در چارچوب اساسنامه خود میتواند در امر توزیع آثارتبلیغاتی نامزدها اقدام نماید .

ماده 63-  مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج نمایند و یا مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد ،در این صورت  نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوری آن درمهلت مجاز تبلیغات می باشد .

تبصره – مطبوعات و نشریات درانتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها مكلفند به نحوی اقدام نمایند كه فرصت پاسخگوئی برای نامزد درمهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.

ماده 64- انتشار اعلام نظر شخصیتها ( بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنان ) ، مجامع ، احزاب و گروههای مجاز ، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرك كتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد و نامزد انتخاباتی در صورتی كه بخواهد از تأیید مراجع یاد شده در صدر این نامه استفاده نماید باید مستندات و مدارك آن را ارایه كند .

ماده 65- همزمان با آغاز كار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها ، نشانی و محل ستاد و نام مسئول آن باید كتباً و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط ، به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد .

تبصره – ستاد تبلیغات انتخابات ، مركزی است كه فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنها مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامه در آن ساماندهی وانجام می پذیرد و هر داوطلب تنها می تواند درهر منطقه شهرداری یك ستاد تبلیغاتی دایر نماید.

ماده 66- هرگونه عكس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی كه در محل شعبه ثبت نام واخذرأی وجود دارد باید قبل از اخذرأی ، توسط اعضای شعبه امحا شود .

 

 

کلمات کلیدی : انتخابات ، شورای شهر ، تبلیغات انتخاباتی ، قوانین تبلیغات انتخاباتی ، قانون چاپ پوستر انتخاباتی ، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ، قوانین تبلیغات انتخابات شورای اسلامی شهر استان اصفهان


یک دیدگاه بنویسید
6 + 3