انواع کارت ویزیت معمولی (چاپ افست)
1 سلفون براق یکرو (فرم ویژه آخرسال) ١۶٠٠٠ تومان راهنما • آخرین مهلت : 1396/12/22 • تحویل : 2 روز کاری • ابعاد طراحی : 4.8*8.2 • ابعاد پس از برش : 4.5*8 •
2 سلفون براق یکرو فوری 8 ساعت کاری ١٨٠٠٠ تومان درصورتیکه  ثبت سفارش تا قبل از ساعت 10 صورت گیرد. راهنما • آخرین مهلت : 1396/12/22 • ابعاد طراحی : 4.8*8.2 • ابعاد پس از برش : 4.5*8.
3 سلفون براق دورو (فرم ویژه آخرسال) ٢٠٠٠٠ تومان تحویل 6 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
4 سلفون براق دورو 8 ساعت کاری ٢١٠٠٠ تومان درصورتیکه  ثبت سفارش تا قبل از ساعت 10 صورت گیرد . ابعاد خروجی 4.6*8 میباشد
5 سلفون مات یکرو (فرم ویژه آخرسال) ١۶٠٠٠ تومان تحویل 6 روز کاری .ابعاد خروجی4.6*8
6 سلفون مات یکرو8 ساعت کاری ١٨٠٠٠ تومان درصورتیکه  ثبت سفارش تا قبل از ساعت 10 صورت گیرد . ابعاد خروجی 4.6*8 میباشد
7 سلفون مات دورو(فرم ویژه آخرسال) ٢٠٠٠٠ تومان تحویل 5 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
8 سلفون مات دورو 8ساعت کاری ٢١٠٠٠ تومان درصورتیکه  ثبت سفارش تا قبل از ساعت 10 صورت گیرد . ابعاد خروجی 4.6*8 میباشد
9 سلفون مخملی یکرو ٣٢۵٠٠ تومان تحویل 26 روز کاری .ابعاد خروجی 8*4.6
10 سلفون مخملی دورو ۴١۵٠٠ تومان تحویل 26 روز کاری .ابعاد خروجی 8*4.6
11 طرح چرم(سوسماری) یکرو ١٨۵٠٠ تومان تحویل 11 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
12 طرح چرم(سوسماری) دورو ٢٠۵٠٠ تومان تحویل 11 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
13 بدون روکش یکرو ١٢۵٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
14 بدون روکش دورو ١۶۵٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری .ابعاد خروجی 8*4.6
15 بدون روکش دورودورگرد(بزرگ) ٢٩۵٠٠ تومان تحویل 15 روز کاری .ابعاد خروجی 8.5*5.5
16 کتان یکرو ١٩۵٠٠ تومان تحویل 8 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
17 کتان دورو ٢٣٠٠٠ تومان تحویل 8 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
کارت ویزیت دیجیتال فوری (8 ساعت کاری)
18 لمینت براق یکرو(بسته 100 عددی) ٣۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
19 لمینت براق یکرو(بسته 200 عددی) ۶١٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
20 لمینت براق یکرو(بسته 300 عددی) ٨٧٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
21 لمینت براق یکرو(بسته 500عددی) ١٣۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
22 لمینت براق یکرو(بسته 1000 عددی) ٢٣٧٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
23 لمینت براق دورو(بسته 100عددی) ۴۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
24 لمینت براق دورو(بسته 200عددی) ٧٩٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
25 لمینت براق دورو(بسته 300 عددی) ١١۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
26 لمینت براق دورو(بسته 500عددی) ١٧۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
27 لمینت براق دورو(بسته 1000عددی) ٣١۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
28 لمینت مات یکرو(بسته 100 عددی) ٣٩٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
29 لمینت مات یکرو(بسته 200 عددی) ۶٨٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
30 لمینت مات یکرو(بسته300 عددی) ٩٨٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
31 لمینت مات یکرو(بسته500 عددی) ١۴۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
32 لمینت مات یکرو(بسته1000 عددی) ٢۵۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
33 لمینت مات دورو(بسته 100عددی) ۴٧٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
34 لمینت مات دورو(بسته 200عددی) ٨٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
35 لمینت مات دورو(بسته 300عددی) ١٢١٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
36 لمینت مات دورو(بسته 500عددی) ١٨۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
37 لمینت مات دورو(بسته 1000عددی) ٢٨٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
38 سلفون براق یکرو(بسته 100عددی) ٣٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
39 سلفون براق یکرو(بسته 200عددی) ٣۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
40 سلفون براق یکرو(بسته 300عددی) ٧٢٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
41 سلفون براق یکرو(بسته 500عددی) ١١۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
42 سلفون براق یکرو(بسته 1000عددی) ٢١١٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
43 سلفون براق دورو(بسته 100عددی) ۴٢٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
44 سلفون براق دورو(بسته 200عددی) ٧٠٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
45 سلفون براق دورو(بسته 300عددی) ٩٨٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
46 سلفون براق دورو(بسته 500عددی) ١۵۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
47 سلفون براق دورو(بسته 1000عددی) ٢٩٠٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
48 سلفون مات یکرو(بسته 100عددی) ٣۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
49 سلفون مات یکرو(بسته 200عددی) ۶٠٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
50 سلفون مات یکرو(بسته 300عددی) ٨٢٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
51 سلفون مات یکرو(بسته 500عددی) ١٢۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
52 سلفون مات یکرو(بسته 1000عددی) ٢٢۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
53 سلفون مات دورو(بسته 100عددی) ۴٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
54 سلفون مات دورو(بسته 200عددی) ٧۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
55 سلفون مات دورو(بسته 300عددی) ١٠۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
56 سلفون مات دورو(بسته 500عددی) ١۶۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
57 سلفون مات دورو(بسته 1000عددی) ٢٩٩٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
58 کتان یکرو 1000 عددی ١٧٢٠٠٠ تومان کتان 300 گرمی اصل   سایز 8.2*4.8  تحویل 4 تا 8 ساعته
59 کتان دورو 1000 عددی ٢۶٠٠٠٠ تومان کتان 300 گرمی اصل   سایز 8.2*4.8  تحویل 4 تا 8 ساعته
چاپ دیجیتال فوری
60 چاپ دیجیتال رنگی محاسبه هنگام سفارش تومان امکان سفارش انواع جنس : تحریر ، گلاسه ، مقوا ، برچسب ، برچسب شیشه ای و ... محاسبه خودکار قیمت هنگام سفارش بر اساس جنس و تعداد
تراکت چاپ ریسوگراف
61 A6 یکرو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ١۶٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
62 A6 یکرو کاغذ سفید بسته 1000 عددی ١٧۵٠٠ تومان چاپ ریسو گراف چیست ؟
63 A6 یکرو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ٢٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
64 A6 یکرو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٢١٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
65 A6 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ١٧٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
66 A6 دورو کاغذ سفید بسته 1000 عددی ١٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
67 A6 دورو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ٢٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
68 A6 دورو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٢۴٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
69 A5 یکرو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٢٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
70 A5 یکرو کاغذسفید بسته 1000 عددی ٢٢٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
71 A5 یکرو کاغذرنگی بسته 2000 عددی ٣٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
72 A5 یکرو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٣٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
73 A5 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٢۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
74 A5 دورو کاغذسفید بسته 1000 عددی ٢۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
75 A5 دورو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ٣۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
76 A5 دورو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٣٧٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
77 A4یکرو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٣٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
78 A4 یکرو کاغذسفید بسته 1000 عددی ٣۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
79 A4 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ۴٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
80 A4دورو کاغذ سفید بسته 1000 عددی ۴۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
چاپ لارج فرمت (بنر ، فلکس ، استیکر )
81 مش درجه یک (چاپ اکوسالونت) ٢٧٠٠٠ تومان حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
82 وینیل درجه یک (چاپ اکوسالونت) ٢۵٠٠٠ تومان حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
83 بنر کیفیت معمولی ٨۵٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
84 بنر درجه یک (چاپ اکوسالونت) ١٢٠٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . تعداد پانچ را مشخص کنید و محل قرار گیری آنرا در قسمت توضیحات مشخص نمایید حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
85 فلکس استار کره ای 2 تا 3 روز ٣٠٠٠٠ تومان عرض کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه می شود در صورت نیاز به پانج تعداد پانچ را مشخص کنید و محل قرار گیری آنرا در قسمت توضیحات مشخص نمایید حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید .
86 استیکر چاپ معمولی ٢٠٠٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
87 استیکر چاپ درجه یک (اکوسالونت) ٢٨٠٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
سفارشات متفرقه
88 سفارش متفرقه ٠ تومان برای ارسال سفارش از این قسمت با دفتر شرکت هماهنگی لازم را داشته باشید این گزینه صرفا جهت ارسال فایلهای متفرقه ای می باشد که در گزینه های بالا موجود نمی باشد .
لطفا توضیحات کامل را در قسمت توضیحات ارائه نمایید  

انتخاب دسته بندی

    •     کارت ویزیت(چاپ و طراحی)