انواع کارت ویزیت معمولی (چاپ افست)
1 سلفون براق یکرو (بسته بندی جعبه) ١١۵٠٠ تومان تحویل : 3 تا 4 روز کاری  ابعاد طراحی : 4.8*8.2  ابعاد پس از برش : 4.6*8
چاپ بر روی مقوا گلاسه 300 گرمی و روکش سلفون براق 
2 سلفون براق دورو ١٨۵٠٠ تومان تحویل 6 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
3 سلفون مات یکرو ١۴٠٠٠ تومان تحویل 6 روز کاری .ابعاد خروجی4.6*8
4 سلفون مات دورو ١٨۵٠٠ تومان تحویل 5 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
5 سلفون مخملی یکرو ۴٠٠٠٠ تومان تحویل 26 روز کاری .ابعاد خروجی 8*4.6
6 سلفون مخملی دورو ۴۶۵٠٠ تومان تحویل 26 روز کاری .ابعاد خروجی 8*4.6
7 طرح چرم(سوسماری) یکرو ٢١٠٠٠ تومان تحویل 11 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
8 طرح چرم(سوسماری) دورو ٢٣٠٠٠ تومان تحویل 11 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
9 بدون روکش یکرو ١۴٠٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
10 بدون روکش دورو ١٨۵٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری .ابعاد خروجی 8*4.6
11 بدون روکش دورودورگرد(بزرگ) ٣۴٠٠٠ تومان تحویل 15 روز کاری .ابعاد خروجی 8.5*5.5
12 کتان یکرو ٢۴٠٠٠ تومان تحویل 8 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
13 کتان دورو ٢٨٠٠٠ تومان تحویل 8 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
انواع کارت ویزیت لمینت (چاپ افست)
14 لمینت براق ۵٩٠٠٠ تومان تحویل 6 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
15 لمینت براق طرح موج ۵٩۵٠٠ تومان تحویل 16 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
16 لمینت براق ویزیتی ۴٩٠٠٠ تومان تحویل 16 روز کاری .ابعاد خروجی 4.3*8
17 لمینت براق مربع ۴۵٠٠٠ تومان تحویل 8 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*5.5
18 لمینت براق طلاکوب ١١٨٠٠٠ تومان تحویل 32 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
19 لمینت مات ٨٢٠٠٠ تومان تحویل 8 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
20 لمینت مات طرح موج ٨٢٠٠٠ تومان تحویل 16 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
21 لمینت مات ویزیتی ۶۵٠٠٠ تومان تحویل 16 روز کاری .ابعاد خروجی 4.3*8
22 لمینت مات مربع ۵۵٠٠٠ تومان تحویل 15 روز کاری .ابعاد خروجی 5.4*5.4
23 لمینت مات طلاکوب ١٣۵٠٠٠ تومان تحویل 32 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
انواع کارت ویزیت استخوانی (چاپ افست)
24 استخوانی 760 میکرون بزرگ + یووی برجسته ۵٣۵٠٠ تومان تحویل 13 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
25 استخوانی 760 میکرون مربع + یووی برجسته ۴١۵٠٠ تومان تحویل 13 روز کاری .ابعاد خروجی 4.3*5.4
26 استخوانی 760 میکرون ویزیتی + یووی برجسته ۴۶٠٠٠ تومان تحویل 13 روز کاری .ابعاد خروجی 4.3*8
انواع کارت ویزیت سلفونی دورگرد سایز لمینت(چاپ افست)
27 سلفون براق دورگرد یکرو ٢٩٠٠٠ تومان تحویل 7 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
28 سلفون براق دورگرد دورو ٣۴٠٠٠ تومان تحویل 10 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
29 سلفون مات دورگرد یکرو ٢٩٠٠٠ تومان تحویل 10 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
30 سلفون مات دورگرد دورو ٣۴٠٠٠ تومان تحویل 10 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
31 سلفون مات دورگرد دورو طلاکوب ٧۵۵٠٠ تومان تحویل 21 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
32 سلفون مات دورگرد دورو موضعی ۵٠٠٠٠ تومان تحویل 21 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
33 سلفون مات مخملی دورگرد دورو ۶٣٠٠٠ تومان تحویل 30 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
انواع کارت ویزیت پی وی سی(چاپ افست)
34 پی وی سی 300میکرون (500عددی) ١٠٠٠٠٠ تومان تحویل 13 روز کاری. ابعاد خروجی 5.5*8.5
35 پی وی سی 760میکرون (250عددی) ١۶٢۵٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
36 پی وی سی 760میکرون (500عددی) ٢۶٩٠٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری. ابعاد خروجی 5.5*8.5
37 پی وی سی 760میکرون (1000عددی) ۴۶٠٠٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری .ابعاد خروجی 5.5*8.5
38 پی وی سی برفکی نیمه شفاف (500عددی) ١٢٣۵٠٠ تومان تحویل 16 روز کاری. ابعاد خروجی 5.5*8.5
انواع کارت ویزیت آهنربایی(چاپ افست)
39 کارت آهنربایی سایز استاندارد ٢۵١٠٠٠ تومان تحویل 21 روز کاری ابعاد خروجی 5.5*8.5
انواع کارت ویزیت برچسب (چاپ افست)
40 کارت ویزیت برچسبی بدون روکش ١٧٠٠٠ تومان تحویل 5 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
41 کارت ویزیت برچسبی بدون روکش (فوری) ٢٢۵٠٠ تومان تحویل 2 روزکاری. ابعادخروجی 8*4.8
42 کارت ویزیت برچسبی با روکش یووی ١٨٠٠٠ تومان تحویل 8 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
43 کارت ویزیت برچسبی با روکش سلفون براق ١٩٠٠٠ تومان تحویل 13 روزکاری.ابعاد خروجی 8*4.6
44 کارت ویزیت برچسب شیشه ای خوانا ۶٧۵٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری.ابعاد خروجی 8*4.6
45 کارت ویزیت برچسب شیشه ای ناخوانا ۶٧۵٠٠ تومان تحویل 11 روز کاری.ابعاد خروجی 8* 4.6 فایل به صورت آینه ای ارسال شود
46 لیبل سی دی برچسب بدون روکش ١١٠٠٠٠ تومان تحویل7 روز کاری . فایل را در ابعاد 12*12 طراحی کنید / فایل را به صورت یکنواخت بدون دایره ارسال نمایید.
47 لیبل سی دی برچسب با روکش یووی ١٢٠٠٠٠ تومان تحویل 10  روز کاری . فایل را در ابعاد 12*12 طراحی کنید / فایل را به صورت یکنواخت بدون دایره ارسال نمایید 
کارت ویزیت دیجیتال فوری (8 ساعت کاری)
48 لمینت براق یکرو(بسته 100 عددی) ٣۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
49 لمینت براق یکرو(بسته 200 عددی) ۶١٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
50 لمینت براق یکرو(بسته 300 عددی) ٨٧٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
51 لمینت براق یکرو(بسته 500عددی) ١٣۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
52 لمینت براق یکرو(بسته 1000 عددی) ٢٣٧٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
53 لمینت براق دورو(بسته 100عددی) ۴۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
54 لمینت براق دورو(بسته 200عددی) ٧٩٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
55 لمینت براق دورو(بسته 300 عددی) ١١۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
56 لمینت براق دورو(بسته 500عددی) ١٧۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
57 لمینت براق دورو(بسته 1000عددی) ٣١۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
58 لمینت مات یکرو(بسته 100 عددی) ٣٩٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
59 لمینت مات یکرو(بسته 200 عددی) ۶٨٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
60 لمینت مات یکرو(بسته300 عددی) ٩٨٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
61 لمینت مات یکرو(بسته500 عددی) ١۴۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
62 لمینت مات یکرو(بسته1000 عددی) ٢۵۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
63 لمینت مات دورو(بسته 100عددی) ۴٧٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
64 لمینت مات دورو(بسته 200عددی) ٨٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
65 لمینت مات دورو(بسته 300عددی) ١٢١٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
66 لمینت مات دورو(بسته 500عددی) ١٨۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
67 لمینت مات دورو(بسته 1000عددی) ٢٨٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
68 سلفون براق یکرو(بسته 100عددی) ٣٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
69 سلفون براق یکرو(بسته 200عددی) ٣۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
70 سلفون براق یکرو(بسته 300عددی) ٧٢٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
71 سلفون براق یکرو(بسته 500عددی) ١١۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
72 سلفون براق یکرو(بسته 1000عددی) ٢١١٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
73 سلفون براق دورو(بسته 100عددی) ۴٢٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
74 سلفون براق دورو(بسته 200عددی) ٧٠٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
75 سلفون براق دورو(بسته 300عددی) ٩٨٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
76 سلفون براق دورو(بسته 500عددی) ١۵۶٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
77 سلفون براق دورو(بسته 1000عددی) ٢٩٠٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
78 سلفون مات یکرو(بسته 100عددی) ٣۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
79 سلفون مات یکرو(بسته 200عددی) ۶٠٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
80 سلفون مات یکرو(بسته 300عددی) ٨٢٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
81 سلفون مات یکرو(بسته 500عددی) ١٢۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
82 سلفون مات یکرو(بسته 1000عددی) ٢٢۴٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
83 سلفون مات دورو(بسته 100عددی) ۴٣٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
84 سلفون مات دورو(بسته 200عددی) ٧۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
85 سلفون مات دورو(بسته 300عددی) ١٠۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
86 سلفون مات دورو(بسته 500عددی) ١۶۵٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
87 سلفون مات دورو(بسته 1000عددی) ٢٩٩٠٠٠ تومان سایز تحویلی  4.6*8.6 گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
88 کتان یکرو 1000 عددی ١٧٢٠٠٠ تومان کتان 300 گرمی اصل   سایز 8.2*4.8  تحویل 4 تا 8 ساعته
89 کتان دورو 1000 عددی ٢۶٠٠٠٠ تومان کتان 300 گرمی اصل   سایز 8.2*4.8  تحویل 4 تا 8 ساعته
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 80 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی یکرو (تحویل 4 روزکاری )
90 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١١٨٠٠٠ تومان
91 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٩٨٠٠٠ تومان
92 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۵٩٠٠٠ تومان
93 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۴٩٠٠٠ تومان
94 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٣٠٠٠٠ تومان
95 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۶۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 1000 عددی یکرو (تحویل 9 روزکاری )
96 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٩٨٠٠٠ تومان
97 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٨٠٠٠٠ تومان
98 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۴٩٠٠٠ تومان
99 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۴٠٠٠٠ تومان
100 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٢٠٠٠٠ تومان
101 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١١٠٠٠٠ تومان
102 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۵۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 1000 عددی دورو (تحویل 4 روزکاری )
103 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١٨٠٠٠٠ تومان
104 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٣۶٠٠٠ تومان
105 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٩٠٠٠٠ تومان
106 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۶٨٠٠٠ تومان
107 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٠٠٠٠٠ تومان
108 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٠٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 1000 عددی دورو (تحویل 9 روزکاری )
109 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١۵۶٠٠٠ تومان
110 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١١۶٠٠٠ تومان
111 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٧٨٠٠٠ تومان
112 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۵٨٠٠٠ تومان
113 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٢٩٠٠٠ تومان
114 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٨٠٠٠٠ تومان
115 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٩٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 2000 عددی یکرو (تحویل 4 روزکاری )
116 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١۵٢٠٠٠ تومان
117 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٢۶٠٠٠ تومان
118 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٧۶٠٠٠ تومان
119 A5 ابعاد 20*14 سانتیمتر ۶٣٠٠٠ تومان
120 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١۶٨٠٠٠ تومان
121 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٨۴٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 2000 عددی یکرو(تحویل 9 روزکاری )
122 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١٢۶٠٠٠ تومان
123 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١١٠٠٠٠ تومان کاربرد ها:سربرگ،سرنسخه پزشکی،تراکت تبلیغاتی ،برگه یادداشت هزینه سرچسب و طراحی جداگانه می باشد زمان تحویل 9 روز کاری
124 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۶٣٠٠٠ تومان
125 A5 ابعاد 20*14 سانتیمتر ۵۵٠٠٠ تومان کاربرد ها:سربرگ،سرنسخه پزشکی،تراکت تبلیغاتی ،برگه یادداشت هزینه سرچسب و طراحی جداگانه می باشد زمان تحویل حدودی 9 روز کاری
126 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٢٧۵٠٠ تومان
127 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١۵٢٠٠٠ تومان
128 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٧۶٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 2000 عددی دورو(تحویل 4 روزکاری )
129 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢٠۶٠٠٠ تومان
130 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١۶٨٠٠٠ تومان
131 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٠٣٠٠٠ تومان
132 A5 ابعاد 20*14 سانتیمتر ٨۴٠٠٠ تومان
133 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢۴۶٠٠٠ تومان
134 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٢٣٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 2000 عددی دورو (تحویل 9 روزکاری )
135 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ١٨٠٠٠٠ تومان
136 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١۴٨٠٠٠ تومان
137 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٩٠٠٠٠ تومان
138 A5 ابعاد 20*14 سانتیمتر ٧۴٠٠٠ تومان
139 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٣٧٠٠٠ تومان
140 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٢٠٠٠٠ تومان
141 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١١٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 5000 عددی یکرو(تحویل 4 روزکاری )
142 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢٨٠٠٠٠ تومان
143 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢۴٢٠٠٠ تومان
144 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١۴٠٠٠٠ تومان
145 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١٢١٠٠٠ تومان
146 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٣١٠٠٠٠ تومان
147 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١۵۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 5000 عددی یکرو (تحویل 9 روزکاری )
148 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢۶٠٠٠٠ تومان
149 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢٣٠٠٠٠ تومان
150 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٣٠٠٠٠ تومان
151 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١١۵٠٠٠ تومان
152 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ۵٧۵٠٠ تومان
153 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٨٠٠٠٠ تومان
154 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١۴٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 5000 عددی دورو(تحویل 4 روزکاری )
155 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣۶٠٠٠٠ تومان
156 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٣١٠٠٠٠ تومان
157 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٨٠٠٠٠ تومان
158 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١۵۵٠٠٠ تومان
159 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴٠٠٠٠٠ تومان
160 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢٠٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر80 گرم چاپ 4 رنگ 5000 عددی دورو (تحویل 9 روزکاری )
161 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣۴٠٠٠٠ تومان
162 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢٩٨٠٠٠ تومان
163 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٧٠٠٠٠ تومان
164 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١۴٩٠٠٠ تومان
165 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٧۴۵٠٠ تومان
166 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٣٧٠٠٠٠ تومان
167 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٨۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی یکرو (تحویل 5 روزکاری )
168 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١۵٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی یکرو (تحویل 9 روزکاری )
169 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٣٨٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی دورو (تحویل 5 روزکاری )
170 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢٢۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی دورو (تحویل 9 روزکاری )
171 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢٠٨٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی یکرو (تحویل 5 روزکاری )
172 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢٠۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی یکرو (تحویل 9 روزکاری )
173 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٩٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی دورو(تحویل 5 روزکاری )
174 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢٧٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی دورو(تحویل 9 روزکاری )
175 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢۵٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی یکرو (تحویل 5 روزکاری )
176 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ۴٣٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی یکرو (تحویل 9 روزکاری )
177 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ۴٠٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی دورو (تحویل 5 روزکاری )
178 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ۵٣٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ تحریر 120 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی دورو (تحویل 9 روزکاری )
179 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ۵٠٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی یکرو (تحویل 5 روزکاری )
180 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١١٢٠٠٠ تومان
181 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۵۶٠٠٠ تومان
182 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١۵۴٠٠٠ تومان
183 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٧٧٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی یکرو (تحویل 9 روزکاری )
184 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٩٢٠٠٠ تومان
185 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۴۶٠٠٠ تومان
186 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ٢٣٠٠٠ تومان
187 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١۴٠٠٠٠ تومان
188 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٧٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی دورو (تحویل 5 روزکاری )
189 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١۵۴٠٠٠ تومان
190 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ٧٧٠٠٠ تومان
191 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٢٠٠٠٠ تومان
192 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١١٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 1000عددی دورو (تحویل 9 روزکاری )
193 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٣۶٠٠٠ تومان
194 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۶٨٠٠٠ تومان
195 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٣۴٠٠٠ تومان
196 ابعاد 10*10سانتیمتر ٢۶٠٠٠ تومان
197 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٠٠٠٠٠ تومان
198 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٠٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی یکرو (تحویل 5 روزکاری )
199 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١۵۶٠٠٠ تومان
200 A5 ابعاد 20*14 سانتیمتر ٧٨٠٠٠ تومان
201 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢١۶٠٠٠ تومان
202 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٠٨٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی یکرو (تحویل 9روزکاری )
203 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٣۶٠٠٠ تومان
204 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ۶٨٠٠٠ تومان
205 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٣۴٠٠٠ تومان
206 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٠٠٠٠٠ تومان
207 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٠٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی دورو (تحویل 5روزکاری )
208 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٩٨٠٠٠ تومان
209 A5 ابعاد 20*14 سانتیمتر ٩٩٠٠٠ تومان
210 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٨۴٠٠٠ تومان
211 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١۴٢٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 2000عددی دورو (تحویل 9روزکاری )
212 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ١٨٠٠٠٠ تومان
213 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ٩٠٠٠٠ تومان
214 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ۴۵٠٠٠ تومان
215 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٧٠٠٠٠ تومان
216 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٣۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی یکرو (تحویل 5 روزکاری )
217 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٣٠٠٠٠٠ تومان
218 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١۵٠٠٠٠ تومان
219 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴١٠٠٠٠ تومان
220 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢٠۵٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی یکرو (تحویل 9 روزکاری )
221 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٢٨٨٠٠٠ تومان
222 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١۴۴٠٠٠ تومان
223 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٧٢٠٠٠ تومان
224 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٣٩٢٠٠٠ تومان
225 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٩۶٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی دورو (تحویل 5 روزکاری )
226 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٣۶۴٠٠٠ تومان
227 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١٨٢٠٠٠ تومان
228 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۵٠٠٠٠٠ تومان
229 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢۵٠٠٠٠ تومان
فرم عمومی تراکت یا سربرگ گلاسه135 گرم چاپ 4 رنگ 5000عددی دورو(تحویل 9 روزکاری )
230 A4 ابعاد 29*20 سانتیمتر ٣۴۴٠٠٠ تومان
231 A5 ابعاد 20*14سانتیمتر ١٧٢٠٠٠ تومان
232 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٨۶٠٠٠ تومان
233 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴٩٠٠٠٠ تومان
234 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢۴۵٠٠٠ تومان
چاپ دیجیتال فوری
235 چاپ دیجیتال رنگی محاسبه هنگام سفارش تومان امکان سفارش انواع جنس : تحریر ، گلاسه ، مقوا ، برچسب ، برچسب شیشه ای و ... محاسبه خودکار قیمت هنگام سفارش بر اساس جنس و تعداد
تراکت چاپ ریسوگراف
236 A6 یکرو کاغذ رنگی ١۶٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد).
237 A6 یکرو کاغذ سفید بسته 1000 عددی ١٧۵٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
238 A6 یکرو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ٢٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
239 A6 یکرو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٢۴٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
240 A6 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٢٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
241 A6 دورو کاغذ سفید بسته 1000 عددی ٢۴٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
242 A6 دورو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ٢۶٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
243 A6 دورو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٢۴٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
244 A5 یکرو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٢٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
245 A5 یکرو کاغذسفید بسته 1000 عددی ٢۵٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
246 A5 یکرو کاغذرنگی بسته 2000 عددی ٣٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
247 A5 یکرو کاغذسفید بسته 2000 عددی ٣۶٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
248 A5 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٢٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
249 A5 دورو کاغذسفید بسته 1000 عددی ٢٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
250 A5 دورو کاغذ رنگی بسته 2000 عددی ٣٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
251 A5 دورو کاغذسفید بسته 2000 عددی ۴٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
252 A4یکرو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ٣٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
253 A4 یکرو کاغذسفید بسته 1000 عددی ٣٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 10 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
254 A4 دورو کاغذ رنگی بسته 1000 عددی ۴٣٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
255 A4دورو کاغذ سفید بسته 1000 عددی ۴٨٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد(درصورتیکه رنگ چاپ آبی یا قرمز باشد مبلغ 20 هزارتومان به مبلغ کل اضافه میگردد)
چاپ مستقیم روی سی دی / دی وی دی
256 رایت سی دی / DVD بسته به تعداد تومان
257 چاپ مستیم روی سی دی بسته به تعداد تومان
ست پاکت و سربرگ ویژه
258 ست 4 رنگ گلاسه 135 گرمی مات ٣٢٠٠٠٠ تومان این مجموعه شامل 1000 عدد پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد یادداشت سایز 1410 می باشد *برای آشنایی با روش طراحی این نوع سفارش اینجا کلیک کنید
259 ست تک رنگ 80 گرم تحریر ٢٠٨٠٠٠ تومان این مجموعه شامل 1000 عدد پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد یادداشت سایز 1410 می باشد *برای آشنایی با روش طراحی این نوع سفارش اینجا کلیک کنید
260 ست 2 رنگ 80 گرم تحریر ٢۴٠٠٠٠ تومان این مجموعه شامل 1000 عدد پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد یادداشت سایز 14*10 می باشذ
261 ست 4 رنگ 80 گرم تحریر ٢٨٠٠٠٠ تومان این مجموعه شامل 1000 عدد پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد یادداشت سایز 14*10 می باشذ
پاکت نامه A4
262 پاکت نامه A4چاپ افست چهاررنگ کاغذگلاسه135گرم+پاکت سازی ٣٢۵٠٠٠ تومان
263 پاکت نامه A4 آماده کاغذی چاپ ریسو ١۴٠٠٠٠ تومان
264 پاکت نامه A4 چاپ افست تک رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی ١٩٠٠٠٠ تومان
265 پاکت نامه A4 چاپ افست دو رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی ٢١٠٠٠٠ تومان
266 پاکت نامه A4 چاپ افست چهار رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی ٢۵٠٠٠٠ تومان
267 پاکت نامه A4 چاپ افست تک رنگ مقوا+پاکت سازی ٢۵۵٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
268 پاکت نامه A4 چاپ افست دو رنگ مقوا+پاکت سازی ٢٧۵٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
269 پاکت نامه A4 چاپ افست چهار رنگ مقوا+پاکت سازی ۴۵٠٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
پاکت نامه A5
270 پاکت نامه A5 آماده کاغذی چاپ ریسو ٩۵٠٠٠ تومان
271 پاکت نامه A5 آماده کاغذی چاپ دیجیتال ٨۵٠ تومان در صورت رنگ خور بالا بودن نسبت به طرح20تا30درصد قیمت افزایش می یابد (حداقل 10عدد) تحویل 2ساعت کاری
272 پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی (بسته 1000 عددی) ١۵٠٠٠٠ تومان
273 پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی (بسته 2000 عددی) ٢١٠٠٠٠ تومان
274 پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی (بسته1000 عددی) ١٧۵٠٠٠ تومان
275 پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی (بسته2000 عددی) ٢۴٠٠٠٠ تومان
276 پاکت نامه A5 چاپ افست چهار رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی (بسته1000 عددی) ٢٢۵٠٠٠ تومان
277 پاکت نامه A5 چاپ افست چهار رنگ کاغذ تحریر 80 گرم +پاکت سازی (بسته2000 عددی) ٢٨۵٠٠٠ تومان
278 پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 1000 عددی) ١٨۵٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
279 پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 2000 عددی) ٢٨۵٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
280 پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 1000 عددی) ٢١٠٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
281 پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 2000 عددی) ٣١٠٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
282 پاکت نامه A5 چاپ افست چهار رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 1000 عددی) ٢۶۵٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
283 پاکت نامه A5 چاپ افست چهار رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 2000 عددی) ٣۶٠٠٠٠ تومان مقوا شومیز 160 گرم
سربرگ
284 سربرگ ریسو A5 - کاغذ سفید ٢٢٠٠٠ تومان رنگهای قابل چاپ مشکی ، قرمز و آبی (سرمه ای) می باشد. (انتخاب رنگ قرمز و آبی مبلغ 10000 تومان ب مبلغ ذکر شده اضافه می گردد)هزینه سرچسب جداگانه محاسبه می شود. این نوع چاپ باید فاقد ترام (سایه روشن ) باشد.
285 سربرگ ریسو A4 - کاغذ سفید ٣٣٠٠٠ تومان رنگهای قابل چاپ مشکی ، قرمز و آبی (سرمه ای) می باشد. (انتخاب رنگ قرمز و آبی مبلغ 10000 تومان ب مبلغ ذکر شده اضافه می گردد)هزینه سرچسب جداگانه محاسبه می شود. این نوع چاپ باید فاقد ترام (سایه روشن ) باشد.
286 سربرگ a5 - تک رنگ/دو رنگ/چهار رنگ 2000 عددی ٨۵٠٠٠ تومان هزینه سرچسب جداگانه محاسبه می شود.
287 ست سربرک a4 1000 - a5 2000 ٢٠٠٠٠٠ تومان هزینه سرچسب جداگانه محاسبه شود.
288 سربرگ a4 - تک رنگ/دو رنگ/چهار رنگ 2000 عددی ١٣۵٠٠٠ تومان نوع کاغذ : تحریر 80 گرم     نوع چاپ : افست هزینه سرچسب جداگانه محاسبه میشود
برای آشنایی با روش طراحی این نوع سفارش اینجا کلیک کنید
کارت ویزیت فوری ( دیجیتال )
289 لمینت مات دورو 300 عددی 5*9 ٨۵٠٠٠ تومان در ابعاد 9*5  لمینت مات 150 میکرن  در صورت نیاز به دورگرد شدن در قسمت توضیحات توضیح دهید / بابت دورگرد مبلغ 3000 تومان اضافه می گردد
290 کتان آلمانی اصلی 300 گرم 1000 عددی دورو ١٢٠٠٠٠ تومان تحویل یک روز کاری
چاپ دیجیتال ورقی (گلاسه)
291 A4 یکرو ١٢٠٠ تومان حداقل تعداد چاپ 10 عدد می باشد .  نوع جنسهای قابل چاپ : تحریر 80 گرم / گلاسه 135 / 150 / 200 / 250 گرم نوع جس کاغذ با مقوا تاثیری بر قیمت ندارد
292 A4 دورو ٢٠٠٠ تومان حداقل تعداد چاپ 10 عدد می باشد .  نوع جنسهای قابل چاپ : تحریر 80 گرم / گلاسه 135 / 150 / 200 / 250 گرم نوع جس کاغذ با مقوا تاثیری بر قیمت ندارد
چاپ لارج فرمت (بنر ، فلکس ، استیکر )
293 مش درجه یک (چاپ اکوسالونت) ٢٧٠٠٠ تومان حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
294 وینیل درجه یک (چاپ اکوسالونت) ٢۵٠٠٠ تومان حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
295 بنر کیفیت معمولی ٨۵٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
296 بنر درجه یک (چاپ اکوسالونت) ١٢٠٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . تعداد پانچ را مشخص کنید و محل قرار گیری آنرا در قسمت توضیحات مشخص نمایید حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
297 فلکس استار کره ای 2 تا 3 روز ٣٠٠٠٠ تومان عرض کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه می شود در صورت نیاز به پانج تعداد پانچ را مشخص کنید و محل قرار گیری آنرا در قسمت توضیحات مشخص نمایید حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید .
298 استیکر چاپ معمولی ٢٠٠٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
299 استیکر چاپ درجه یک (اکوسالونت) ٢٨٠٠٠ تومان چنانجه عرض سفارش شما کمتر از 100 سانتیمتر  است به عنوان مثال 70 سانتیمتر در 150 سانتیمتر می بایست عرض کار (70) را 100 سانتیمتر وارد کنید چرا که حداقل عرض بنر یک متر می باشد . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید تا راهنمایی لازم صورت پذیرد  .
فاکتور NCR(کاربن لس) تک رنگ چاپ افست
300 A4 NCR دسته 20 تایی 1000 شماره 2 نسخه ای ١٩٠٠٠٠ تومان
301 A4 NCR دسته 200 تایی 10000 شماره 2 نسخه ای ١۴۶٠٠٠٠ تومان
302 A4 NCR دسته 80 تایی 4000 شماره 2 نسخه ای ۶٠٠٠٠٠ تومان
303 A4 NCR دسته 40 تایی 2000 شماره 2 نسخه ای ٣٣٠٠٠٠ تومان
304 B5 NCR دسته 20 تایی 1000 شماره 2 نسخه ای ١۵٠٠٠٠ تومان
305 B5 NCR دسته 40 تایی 2000 شماره 2 نسخه ای ٢٢۵٠٠٠ تومان
306 B5 NCR دسته 80 تایی 4000 شماره 2 نسخه ای ٣٩۵٠٠٠ تومان
307 B5 NCR دسته 160 تایی 8000 شماره 2 نسخه ای ٧۵٠٠٠٠ تومان
308 B5 NCRدسته 400تایی 20000 شماره 2نسخه ای ١٨٠٠٠٠٠ تومان
309 B5 NCRدسته 200تایی 10000 شماره 2نسخه ای ٩٢۵٠٠٠ تومان
310 A5 NCR دسته 20 تایی 1000 شماره 2 نسخه ای ١۴٠٠٠٠ تومان
311 A5 NCR دسته 40 تایی 2000 شماره 2 نسخه ای ٢١۵٠٠٠ تومان
312 A5 NCR دسته 80 تایی 4000 شماره 2 نسخه ای ٣٨٠٠٠٠ تومان
313 A5 NCR دسته 160 تایی 8000 شماره 2 نسخه ای ٧١٠٠٠٠ تومان
314 A5 NCRدسته 200تایی 10000شماره 2نسخه ای ٨٩٠٠٠٠ تومان
315 A5 NCRدسته 400تایی 20000شماره 2نسخه ای ١٧٢٠٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 1000شماره (4روز کاری)
316 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢۴۵٠٠٠ تومان
317 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١۵۵٠٠٠ تومان
318 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٣٣۵٠٠٠ تومان
319 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٨٠٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 1000شماره (8 روزکاری)
320 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢٢٠٠٠٠ تومان
321 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٣٠٠٠٠ تومان نسخه ی دوم کاغذ الوان ایرانی 
322 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٢٩٠٠٠٠ تومان
323 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١۵۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 2000شماره (4روز کاری)
324 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣٩٠٠٠٠ تومان
325 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢۶٠٠٠٠ تومان
326 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ١٩٠٠٠٠ تومان
327 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۵١٠٠٠٠ تومان
328 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٣١٠٠٠٠ تومان
329 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٢۴۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 2000شماره (8 روزکاری)
330 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣۶٠٠٠٠ تومان
331 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢٣٠٠٠٠ تومان
332 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ١۶٠٠٠٠ تومان
333 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴٨٠٠٠٠ تومان
334 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢٨٠٠٠٠ تومان
335 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٢١۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی تحریر 80 گرم چهاررنگ افست 5000شماره (4روزکاری)
336 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٧۵٠٠٠٠ تومان
337 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۵٣٠٠٠٠ تومان
338 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٣٩٠٠٠٠ تومان
339 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٨٣٠٠٠٠ تومان
340 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۵١٠٠٠٠ تومان
341 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٣٧٠٠٠٠ تومان
فاکتور2برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 5000 شماره (11روزکاری)
342 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٧٠٠٠٠٠ تومان
343 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۴٨٠٠٠٠ تومان
344 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٣۴٠٠٠٠ تومان
345 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٨٣٠٠٠٠ تومان
346 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۴۶٠٠٠٠ تومان
347 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٣٧٠٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 1000 شماره (4روزکاری)
348 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣٢۵٠٠٠ تومان
349 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢١٠٠٠٠ تومان
350 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴٣۵٠٠٠ تومان
351 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢۴۵٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 1000شماره (8روزکاری)
352 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٣٠٠٠٠٠ تومان
353 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١٨۵٠٠٠ تومان
354 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۴١٠٠٠٠ تومان
355 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢٢٠٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 2000شماره (4روزکاری)
356 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۵٢٠٠٠٠ تومان
357 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٣۵٠٠٠٠ تومان
358 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٢٧٠٠٠٠ تومان
359 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۶۶٠٠٠٠ تومان
360 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۴١٠٠٠٠ تومان
361 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٣١٠٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 2000شماره (8روزکاری)
362 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۴٩٠٠٠٠ تومان
363 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٣٢٠٠٠٠ تومان
364 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ٢۴٠٠٠٠ تومان
365 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۶٣٠٠٠٠ تومان
366 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٣٨٠٠٠٠ تومان
367 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٢٨٠٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 5000شماره (4روزکاری)
368 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٩۵٠٠٠٠ تومان
369 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۶۶٠٠٠٠ تومان
370 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ۵٣٠٠٠٠ تومان
371 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ١٠۴٠٠٠٠ تومان
372 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٧٣٠٠٠٠ تومان
373 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۶١٠٠٠٠ تومان
فاکتور3برگی تحریر 80گرم چهاررنگ افست 5000شماره (11روزکاری)
374 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٨٨٠٠٠٠ تومان
375 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۵٩٠٠٠٠ تومان
376 A6 ابعاد 14*10 سانتیمتر ۴٨٠٠٠٠ تومان
377 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٩٧٠٠٠٠ تومان
378 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۶۶٠٠٠٠ تومان
379 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۵۶٠٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 1000شماره(4روز کاری)
380 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢۶۵٠٠٠ تومان
381 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١۶۵٠٠٠ تومان
382 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٣۵۵٠٠٠ تومان
383 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١٩٠٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 1000شماره(8روز کاری)
384 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٢۴٠٠٠٠ تومان
385 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ١۴٠٠٠٠ تومان
386 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٣٣٠٠٠٠ تومان
387 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ١۶۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 2000شماره(4روز کاری)
388 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۴۴٠٠٠٠ تومان
389 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢٩٠٠٠٠ تومان
390 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ٢٣٠٠٠٠ تومان
391 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۵٣٠٠٠٠ تومان
392 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٣٢٠٠٠٠ تومان
393 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٢۶۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 2000شماره(8روز کاری)
394 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ۴١٠٠٠٠ تومان
395 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ٢۶٠٠٠٠ تومان
396 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ٢٠٠٠٠٠ تومان
397 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ۵٠٠٠٠٠ تومان
398 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ٢٩٠٠٠٠ تومان
399 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ٢٣۵٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 5000شماره(4روز کاری)
400 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٨۶٠٠٠٠ تومان
401 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۵۶٠٠٠٠ تومان
402 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ۴۴٠٠٠٠ تومان
403 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٩۵٠٠٠٠ تومان
404 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۶٢٠٠٠٠ تومان
405 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۵١٠٠٠٠ تومان
فاکتور2 برگی NCR (کاربن لس) چهاررنگ افست 5000شماره(11روز کاری)
406 A4 ابعاد 29.7*21 سانتیمتر ٨١٠٠٠٠ تومان
407 A5 ابعاد 21*14.5 سانتیمتر ۵١٠٠٠٠ تومان
408 A6 ابعاد 10*14سانتیمتر ٣٩٠٠٠٠ تومان
409 B4 ابعاد 24*34سانتیمتر ٩٠٠٠٠٠ تومان
410 B5 ابعاد 17*24سانتیمتر ۵٧٠٠٠٠ تومان
411 B6 ابعاد 12.5*17 سانتیمتر ۴۶٠٠٠٠ تومان
فاکتور (ریسو گراف)تک رنگ مشکی
412 ده دسته -قبض 21*9.5 100 برگی-ریسو گراف ۵٢٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم / چاپ مشکی / +شماره و پرفراژ / عدم چاپ ترام (بدون سیاه روشن)
413 تحریر تک رنگ A6 (دسته 10 تایی 500 شماره دو نسخه ای) ۴٠٠٠٠ تومان عدم چاپ ترام (بدون سیاه روشن)
414 تحریر تک رنگ A5 (دسته 10 تایی 500 شماره دو نسخه ای) ۵٠٠٠٠ تومان عدم چاپ ترام (بدون سیاه روشن)
415 تحریر تک رنگ A4 (دسته 10 تایی 500 شماره دو نسخه ای) ۶۵٠٠٠ تومان عدم چاپ ترام (بدون سیاه روشن)
416 تحریر تک رنگ A6 (دسته 20 تایی 1000 شماره دو نسخه ای) ۶۵٠٠٠ تومان عدم چاپ ترام (بدون سیاه روشن)
417 تحریر تک رنگ A5 (دسته 20 تایی 1000شماره دو نسخه ای) ٨٠٠٠٠ تومان عدم چاپ ترام (بدون سیاه روشن)
418 تحریر تک رنگ A4 (دسته 20 تایی 1000 شماره دو نسخه ای) ١٣٠٠٠٠ تومان عدم چاپ ترام (بدون سیاه روشن)
پاکت نامه ملخی
419 پاکت آماده ملخی ساده سفید چاپ ریسو رنگ مشکی ١١٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی توجه : رنگ های چاپ به جز مشکی -----> آبی یا قرمز  که در صورت تمایل 10000تومان به مبلغ فاکتور اضافه میشود و در صورت تمایل در قسمت توضیحات فایل ارسالی رنگ چاپ را قید بفرمایید
420 پاکت آماده ملخی لبه رنگی چاپ ریسو ٨٠٠٠٠ تومان رنگ چاپ مشکی توجه : رنگ های چاپ به جز مشکی -----> آبی یا قرمز  که در صورت تمایل 10000به مبلغ فاکتور اضافه میشود و در صورت تمایل در قسمت توضیحات فایل ارسالی رنگ چاپ را قید بفرمایید
421 پاکت نامه ملخی تحریر80 گرم افست چهار رنگ ١۴۵٠٠٠ تومان
422 پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم افست چهار رنگ ٢٣٠٠٠٠ تومان
سرنسخه پزشکی
423 سر نسخه پزشکی a5 یکرو 2000 عددی کاغذ تحریر 80 گرم 4 رنگ ٨۵٠٠٠ تومان هزینه طراحی جداگانه می باشد زمان تحویل حدودی 8 روز کاری
424 سرنسخه پزشکی A5 هزار عددی ٣۵٠٠٠ تومان ابعاد 22* 14.5 / نوع چاپ : ریسو گراف رنگهای قابل چاپ : مشکی / قرمز / آبی سورمه ای لبه کاغذ پزشکی آبی -زرد-صورتی خدمات :  چاپ + سرچسب این نوع چاپ قابلیت چاپ تصویر ترام (سایه روشن)را ندارد
425 سرنسخه پزشکی A5 دو هزار عددی ۶۵٠٠٠ تومان ابعاد 22* 14.5 / نوع چاپ : ریسو گراف رنگهای قابل چاپ : مشکی / قرمز / آبی سورمه ای لبه کاغذ پزشکی آبی -زرد-صورتی خدمات :  چاپ + سرچسب این نوع چاپ قابلیت چاپ تصویر ترام (سایه روشن)را ندارد .
سفارشات متفرقه
426 سفارش متفرقه ٠ تومان برای ارسال سفارش از این قسمت با دفتر شرکت هماهنگی لازم را داشته باشید این گزینه صرفا جهت ارسال فایلهای متفرقه ای می باشد که در گزینه های بالا موجود نمی باشد .
لطفا توضیحات کامل را در قسمت توضیحات ارائه نمایید  

انتخاب دسته بندی

    •     کارت ویزیت(چاپ و طراحی)